George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
President of the Chemistry Society of the Republic of Moldova

Republic of Moldova
Home CV

Disciples

Hability Doctors in chemical sciences: supervision and consaltance

1. GONȚA Maria        Transformarea nitratilor ,nitritilor,formarea N-nitrozaminelor si utilizarea inhibitorilor in procese redox, 2008
2. SARAGOV Vasile      Aspecte fizico-chimice de interactiune a sticlelor anorganice cu gaze chimice active si cimpuri electromagnetice, 2008
3. CAPCELEA Arcadii  Managementul ecologic: fundamentarea teoretică și particularitățile lui în tranziția economică, 2012
4. BALMUȘ Victor      Administrarea si autoadministrarea sferei stiintei și inovării, 2013
5. COVALIOV Olga     Metode fizico-chimice combinate de tratare a apelor reziduale tehnogene, 2016

Doctori în științe chimice

1. 1974-1978   GONȚA Maria           Oxidarea catalitică a polifenolilor naturali, 1986
2. 1985-1990   ROMANCIUC Lidia     Cataliza de oxidoreducere şi fotoliza a unor oxi- şi oxoacizi, 1991
3. 1992-1995   REZNIC Ala              Transformarea chimică a permetrinei şi triflurarinei în mediul acvatic, 1998
4. 1993-1996   SUBOTIN Iurie         Studiul proceselor de transformare a N-nitrosaminelor în mediul ambiant, 1998
5. 1994-1997   JUC Diana                Extracţia, analiza şi tratarea solurilor poluate cu hidrocarburi petroliere, 1998
6. 1996-2000   GLADCHI Viorica       Transformările redox catalitice ale unor substanţe tiolice în procesele de poluare şi autoepurare a apelor naturale, 2001
7. 1997-2000   READ Saleh              Tratarea apelor potabile prin metoda combinată cu coagulanţi, radiaţii ultraviolete şi sorbţie, 2001
8. 1998-2001   STEPANOV Irina        Analiza şi transformarea compuşilor de azot în fumul de ţigări şi estimarea riscului asupra sănătăţii, 2002
9. 1999-2003   ISAC Tatiana             Studiul cineticii formale şi al mecanismelor de oxidare a unor coloranti industriali, 2003
10. 1999-2002 BUGA Alina                Elemente de protecţie a mediului ambiant în predarea chimiei, 2004
11. 1999-2002 MEREUȚĂ Aliona        Optimizarea tehnologiei de obţinere a unor oxiacizi din deşeurile oenologice, 2004
12. 2003-2006 ȚUGUI Tatiana           Analiza şi evaluarea gazelor cu efect de seră, provenite din depozitele de deşeuri menajere, 2007
13. 2006-2009 HARITONOV Svetlana Evolutia proprietatilor fizico-chimice ale lipidelor fortificate cu iod, 2007
14. 2004-2007 BOLDESCU Veaceslav Tehnologii de obţinere a compuşilor complecşi moleculari ai ciclodextrinelor cu unele substanţe chimioterapice, 2008
15. 2001-2004 BUNDUCHI Elena        Transformările red-ox catalitice ale hidrochinonei şi acidului glioxalic, 2010
16. 1996-2000 BORODAEV Ruslan      Studierea proceselor de autopurificare a apelor naturale în prezenţa formelor dizolvate ale fierului şi cuprului, 2012
17. 2008-2012 CALMUȚCHI Lilia         Formarea competenţei ecologice la studenţi în procesul predării-învăţării chimiei, 2012
18. 2005-2008 MARCHITAN Natalia    Separarea acidului tartaric din produsele secundare vinicole cu utilizarea anioniţilor imprengaţi, 2013
19. 2010-2013 ZINCOVSCHI Inga      Aplicarea metodelor fizico-chimice în studiul proceselor de detoxificare a metalelor (Hg, Cr, Ag, Au), 2013
20. 2010-2013 LAZACOVICI Dmitri    Analiza surselor de contaminare a produselor vitivinicole cu ftalaţi şi elaborarea medodelor de decontaminare, 2015
21. 2007-2010 COVACI Ecaterina       Influenta unor factori fizico-chimici asupra stabilitatii complexe a vinurilor tinere, 2016
22. 2010-2013 ANGEL Lilia                Biosinteza nanoparticulelor feromagnetice de către microorganismele eucariote, 2016
23. 2012-2018 UNGUREANU Iurii       Rolul metalelor cu valenţă variabilă în mecanismul reacţional al sistemelor chimice cu autoorganizare, 2018
24. 2013-2018 IVANOV Violeta          Apele de suprafață în condițiile aridizării climei Republicii Moldova, 2018

25. 2008-2012     MARIN Ion             Studiul procesului de fotoliză a apei în prezenţa compuşilor cooordonativi ai Cu şi Ru, 2020

PhD Sudents

26. 2007-2011     OSIPOV Ivan          Cercetarea proceselor de intensificare a distrucţiei fotocatalitice a derivaţilor 3,5-dicloranilinei în componenţa preparatelor fungicide/ În proces de susținere

27. 2014-2017    HRAMCO Constantin Monitoringul depunerilor atmosferice de metale grele în Republica Moldova pe baza determinării compoziției elementale a mușchilor-biomonitori/ Dubna, Rusia/ În proces de susținere

28. 2018-2021     BLONSCHI Vlad      Transformările fotochimice a substanților tiolice/ Universitatea de Stat din Moldova/ În proces de lucru

29. 2018-2021     VICOL Crina           Formarea ecovaleologică a personalității elevului în predarea-învațarea chimiei/ Institutul de Chimie/ În proces de lucru