Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

FISA raportului pentru anul 2020

FI Ş A

raportului de activitate în anul 2020 pentru membrii titulari, membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM

I. Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM

Academician, Profesor Gheorghe DUCA

II. Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare)

Conducătorul proiectului din cadrul Programelor de Stat, (conform Anexei 1)

Anexa 1.

1. Programul de Stat (2020–2023)

Nr./o

Cifrul proiectului

Denumirea proiectului

Perioada de realizare

Director sau executant al

proiectului

20.80009.5007.27

Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele

vitale, tehnologice și de mediu.

2020–2023

Director de proiect acad. Gh. Duca

2. Proiecte bilaterale

Nr./o

Cifrul proiectului

bilateral

Denumirea proiectului

Perioada de

realizare

Director sau executant al

proiectului

N/A

3. Proiecte multilaterale

Nr./o

Cifrul proiectului

Denumirea proiectului

Perioada de

realizare

Director sau executant al

proiectului

N/A

III. Activitatea în anul de referință (date statistice)

Monografii în ediţii internaţionale recunoscute (Springer etc.)

3

Monografii în alte ediţii din străinătate

Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF

4

Articole în alte reviste editate în străinătate

Monografii editate în ţară

Capitole in monografii naționale/internaționale

0/7

Articole în reviste naţionale, categoria A

Articole în reviste naţionale, categoria A+

Articole în reviste naţionale, categoria B

2

Articole în reviste naţionale, categoria B +

Articole în reviste naţionale, categoria C

Articole în alte reviste naționale neacreditate

Articole de popularizare a științei

3

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei

Articole în culegeri internaționale

7

Articole în culegeri naționale

Articole în materiale ale conferințelor internaționale

5

Articole în materiale ale conferințelor naționale

Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale: în străinătate /

în Republica Moldova

4/0

Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale

Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare internațională

1

Numărul de cereri de brevetare prezentate

1

Numărul de hotărâri pozitive obţinute

Numărul de brevete obţinute

1

Numărul de brevete implementate

Lista lucrărilor publicate în anul de referință (conform Anexei 2)

IV. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte)

Am coordonat activitatea științifică a angajaților proiectului din Institutul de Chimie, USM și UTM în cadrul Programului de Stat. În procesul de implementare a proiectului am condus echipa de cercetători, care au contribuit la cercetarea activităţii antioxidante a acizilor organici, fenolilor, lactoferinei, polizaharidelor în reacţiile cu radicalii liberi și ioni de metale prin obținerea datelor cinetice și calcule cuanto-chimice, sinteza doturilor cuantice de carbon (DCC) prin metoda ablației chimice, studierea proceselor de oxido-reducere în sisteme biochimice în prezența antioxidanților Pe baza studiilor cinetice a fost depistat un efect sinergetic în acțiune simultană a acidului ascorbic (vitamina C) și altor acizi organici asupra transformărilor radicalului DPPH* în forma inactivă. Acest efect depinde de concentrația acizilor implicați. A fost propusă utilizarea antioxidanților din clasa flavonoidelor, terpenoidelor, etc., în combinație cu sistemul Fenton pentru tratarea deșeurilor formate la stațiile municipale de tratare a apelor uzate, prin inhibiție a dezvoltării substanțelor tiolice. În rezultat, a fost atinsă deodorizarea și dehelmentizarea biomasei tratate. Studiul polizaharidelor (arabinogalactanul, β-glucanul, pectinele, amidonul și alginații) cu activitate antioxidanta în soluții prin metoda de împrăștiere la unghiuri mici cu raze-X și neutroni a demonstrat că stabilitatea acestora depinde de variația pH-ului care provoacă modificări ale conformației tridimensionale a moleculelor și formarea de agregate. Prin metoda de activare cu neutroni (AAN) la reactor de impulsuri rapizi IBR-2A a fost stabilită componența mai multor sisteme naturale (mușchii, legume și fructe, metale) și evidențiate procesele de bioacumulare și biosorbție a substanțelor poluante. Aceste cercetări au servit baza pentru estimarea riscului chimic cauzat de poluarea atmosferei, solului și apelor.


V. Activitate didactică

Numărul cursurilor elaborate/ţinute

- Denumirea cursurilor de licență elaborate/ţinute: ”Chimia Ecologica”, USDC, USM, UST

- Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute: ”PH in mediul ambiant si

biomedicina”, UB(Romania), UST.

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat

4

Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza

1

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat

1

Numărul manualelor, materialelor didactice editate


Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate în anul 2020 sub conducerea membrilor secției

Numele şi prenumele conducătorului tezei

Instituţia de învățământ superior

Pretendentul, Titlul tezei

Teză de doctorat/postdoctorat Teză de masterat

Acad. Gheorghe Duca

USDC

Ion Marin ”Studiul procesului de

fotoliza a apei in prezenta compusilor coordonativi ai cuprului si ruteniului” Specialitatea 144.01 Chimie

fizica

1/1

VI. Activitate managerială

- Membru a Bordului Directorilor ALLEA.

- Membru al World Federation of Scientists

- Președintele Consiliului Științific a Școlilor Doctorale USDC

- Director Centrului Chimia Fizică și Anorganică, Institutul de Chimie.

- Conducătorul proiectului din cadrul Programului de stat (3 parteneriȘ Institutul de Chimie, USM, UTM).

- Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova.

- Membru Comisiei de experți: biologie și chimie, ANACEC.

- Membrul secției Științe exacte și inginerești a AȘM

- CoPreședinte al Comitetului Organizatoric Internațional: ”The International Conf. on Management Science and Engineering Management” (ICMSEM)-2020.

- Președintele Comitetului Științific Internațional și Comitetului organizatoric a Conferinței Internaționale ”Chimia ecologică și a mediului”-2022, Ediția 7.

- Editor in Chief al revistei: ”Chemistry Journal of Moldova”.

VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe portaluri specializate etc.).

· A fost decernat ”Grand Prize” pentru lucrarea prezentată la conferința ICMSEM: ”Science Governance in an Intertwined Historical Perspective of Moldo-Romanian Academic Cooperation”, Autorii: I.Serotila, S.Corlateanu-Granciuc, Gh.Duca. V.Spinei.

· S-a conferit medalia ”Universitatea de Stat din Tiraspol” dlui Acad. Gh.Duca, prin decizia Senatului Universității de Stat din Tiraspol din 22.09.2020.(Acad. Gh.Duca).

Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică

Nr. d/o

Denumirea expoziţiei, târgului

Participanţii

Tematica prezentărilor

Distincţii obţinute

1

Salonul de invenții “EUROPEAN

Tudor LUPASCU,

Chlorinated tannins

Diplomă și

EXHIBITION OF CREATIVITY

Lucian LUPASCU,

with antibacterial

Medalie de

AND INNOVATION

Gheorghe DUCA, ,

and antifungal

Aur.

EUROINVENT 2020”, IAŞI

Nina TIMBALIUC.

properties.

ROMANIA, XIIth Edition, 21th -

23th May 2020


2

Salonul de invenții “EUROPEAN EXHIBITION OF CREATIVITY AND INNOVATION EUROINVENT 2020”, IAŞI

ROMANIA, XIIth Edition, 21th - 23th May 2020

Gheorghe DUCA, Viorica GLADCHI, Elena BUNDUCHI

Method of

estimating the ecochemical state of surface waters.

Diplomă și Medalie de Aur

3

Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, ediția a XVIII-a, 18-20

noiembrie 2020, Sala Polivalentă, CLUJ-NAPOCA

Gheorghe DUCA, Viorica GLADCHI, Elena BUNDUCHI

Metodă de estimare a stării ecochimice a apelor de suprafață

Diploma de excelență și Medalia de Aur

4

Ist international exhibition InventCor, 17-19.12.2020, Deva, România

Elena BUNDUCHI,

Viorica GLADCHI, Vladislav BLONSCHI,

Gheorghe DUCA

Redox self- purification processes of natural waters

Diplomă și Medalia de Aur

5

Ist international exhibition InventCor, 17-19.12.2020, Deva, România

Vladislav BLONSCHI,

Viorica GLADCHI, Elena BUNDUCHI,

Gheorghe DUCA

Dynamics of

different sulfur forms in the waters of the Dniester river during the

years 2015-2019

Diplomă și Medalia de Aur

6

The IV th International Fair of Innovation and Creative Education for Youth (ICE-USV) Suceava, ROMANIA, September, 3 5, 2020

Vladislav BLONSCHI,

Viorica GLADCHI, Elena BUNDUCHI,

Gheorghe DUCA

Dynamics of different sulfur forms in the waters of the Dniester river during the

years 2015-2019.

Diplomă și Medalie de Argint

7

The 24th International Exhibition of Inventions INVENTICA 2020, IASI- ROMANIA, 29th- 31st of July 2020.

Vladislav BLONSCHI,

Viorica GLADCHI, Elena BUNDUCHI,

Gheorghe DUCA

Dynamics of different sulfur forms in the waters of the Dniester

river during the years 2015-2019

Diploma de participare

8

The 24th International Exhibition of Inventions INVENTICA 2020, IASI- ROMANIA, 29th- 31st of July 2020.

Duca Gheorghe, Gladchi Viorica, Bunduchi Elena

Method of estimating the

ecochemical state of surface waters

Diplomă de participare

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de susținere a tezelor

nr

Numele,

prenumele

Evenimentul (conferință,

consiliu de susținere etc.)

Perioada

Calitatea (membru,

președinte ș.a.)

1

Gheorghe DUCA

ANACEC, Comisia de experți

in științe biologice și chimice

2020

membru

2

Gheorghe DUCA

”The XIVth International Conference on Management Science and Engineering

Management” (ICMSEM)-2020

31 iulie-1

august, 2020

Co-Președinte al Comitetului Organizatoric Internațional:

3

Gheorghe DUCA

Conferința Internațională ”Chimia ecologică și a mediului”-2022, Ediția 7

2-3 martie,

2022

Președintele Comitetului Științific Internațional și Comitetului local pentru

organizarea conferinței


Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale

nr

Numele, prenumele

Revista

Calitatea (membru,

redactor, referent)

1

Gheorghe DUCA

Chemistry Journal of Moldova

Redactor Çef

2

Gheorghe DUCA

Ecological Chemistry, Rusia

Membru colegiului

redactional

3

Gheorghe DUCA

PEST, Romania

Membru colegiului

redactional

4

Gheorghe DUCA

Chimia i Tehnologia vodi, Ukraina

Membru colegiului

redactional

5

Gheorghe DUCA

Farmaceutica, Romania

Membru colegiului

redactional

IX. Participări la foruri științifice:

Manifestări științifice internaționale (în străinătate)

Nr

Numele, prenumele, titlul ştiinţific participantului

Titlul manifestării

organizatori/instituția organizatoare/țara

Perioada

desfășurării evenimentului

Titlul

comunicării/raportului susținut

1

Gheorghe DUCA, academician, membru Bordului Directorilor

ALLEA

ALLEA Board Meeting, Londra, Marea Britanie.

19 aprilie 2020

Participarea în discuții, procedura de votare

2

Gheorghe DUCA, academician, membru WFS

International Conference: 6th Plenary Session on Coronavirus of World Federation of Scientists/ WFS, Erice, Italia

14 decembrie,

2020

New Approach to Modeling Pandemic Dinamics

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova)

Nr

Numele, prenumele, titlul ştiinţific participantului

Titlul manifestării

organizatori/instituția organizatoare/țara

Perioada

desfășurării evenimentului)

Titlul

comunicării/raportul ui susținut

1

DUCA, Gh.;

XIVth International

31 July-2

Cultural,

BELOSTECINIC, G.;

Conference ”Management of

August, 2020,

Philosophical and

PETRESCU, I.;

Science and Engineering

Chisinau,

Psychological

DRAGOMIR C.C.

Management” ICMSEM-

Moldova

Approach

2020/ Institutul de Chimie,

ASEM, Moldova, ICMSEM,

Sikhuan University,

R.P.China


2

DUCA, Gh.;

XIVth International

31 July-2

Climatic Changes

NEDEALKOV, M.;

Conference ”Management of

August, 2020,

and Surface Water

GLADCHI, V.;

Science and Engineering

Chisinau,

Quality on Republic

TRAVIN, S.

Management” ICMSEM-

Moldova

of Moldova’s

2020/ Institutul de Chimie,

Territory

ASEM, Moldova, ICMSEM,

Sikhuan University,

R.P.China

3

DUCA, Gh.,

XIVth International

31 July-2

What is Effective

TRAVIN, S.

Conference ”Management of

August, 2020,

Science

Science and Engineering

Chisinau,

Management? Part I.

Management” ICMSEM-

Moldova

2020/ Institutul de Chimie,

ASEM, Moldova, ICMSEM,

Sikhuan University,

R.P.China

4

DUCA, Gh.,

XIVth International

31 July-2

What is Effective

TRAVIN, S.

Conference ”Management of

August, 2020,

Science

Science and Engineering

Chisinau,

Management? Part

Management” ICMSEM-

Moldova

II.

2020/ Institutul de Chimie,

ASEM, Moldova, ICMSEM,

Sikhuan University,

R.P.China

5

I.SEROTILA,

XIVth International

31 July-2

Science Governance

S.CORLATEANU-

Conference ”Management of

August, 2020,

in an Intertwined

GRANCIUC,

Science and Engineering

Chisinau,

Historical

GH.DUCA.

Management” ICMSEM-

Moldova

Perspective of

V.SPINEI.

2020/ Institutul de Chimie,

Moldo-Romanian

ASEM, Moldova, ICMSEM,

Academic

Sikhuan University,

Cooperation

R.P.China

6

MOCANU, L.,

DUCA, Gh.,

Conferința științifică

internațională „Perspectivele

5 iunie, 2020, Cahul: USC

Optimizarea

procesului de oxidare

GONTA, M.,

și Problemele Integrării în

catalitică a

MATVEEVICI, V.,

Spațiul European al Cercetării

contaminanților

PORUBIN-

și Educației”/Universitatea de

emergenți

SCHIMATOR, V.

Stat din Cahul, Moldova

farmaceutici

(amoxicilina) în

soluție apoasă.

Manifestări științifice naționale

Nr

Numele, prenumele, titlul ştiinţific participantului

Titlul manifestării organizatori/instituția

organizatoare/țara

Perioada desfășurării

evenimentului

Titlul comunicării/raportul

ui susținut

N/A


Manifestări științifice cu participare internațională

Nr

Numele, prenumele, titlul ştiinţific participantului

Titlul manifestării

organizatori/instituția organizatoare/țara

Perioada

desfășurării evenimentului

Titlul

comunicării/raportul ui susținut

LIS, A.; GLADCHI, V.; DUCA, Gh.

Conferința științifică națională cu participarea internațională “Integrare prin cercetare și inovare” Ediția a XXIV

10-11

noiembrie 2020, Chișinău, Moldova

Participarea substantelor humice la fotoliza acidului tioglicolic in mediul acvatic

Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media (articole de popularizare, emisiuni radio/TV)

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei

Nr

d/o

Nume, prenume

Emisiunea

Subiectul abordat

N/A

Articole de popularizare a științei

nr

d/o

Nume, prenume

Ziarul, publicația online

Titlul articolului

1

Acad. Gheorghe DUCA

Ziarul ”AVA” și publicația online în rețelele de socializare ”Facebook”

Coronavirusul este cel mai

„intelligent” virus

2

Acad. Gheorghe DUCA

Ziarul ”AVA” și publicația online în rețelele de socializare ”Facebook”

“Armele de luptă” contra Covid-19

3

Acad. Gheorghe DUCA

Ziarul ”AVA” și publicația online în rețelele de socializare ”Facebook”

Coronavirusul Covid-19 șanse ratate

4

Acad. Gheorghe Duca

Ziarul ”AVA” și publicația online în rețelele de socializare ”Facebook”

Ce sa facem cu rezultatele stiintifice a institutului de chimie

Data completării fișei: 06.01.2021 Semnătura

 

 

Anexa 2.

I. Monografii (internaţionale)

1. DUCA, Gh.; VASEASHTA, A. Handbook of Research Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”. IGI Global, SUA., 2020. 649   p. ISBN13: 9781799812418, ISBN10: 1799812413, EISBN13: 9781799812432, https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8 .

2. XU, J.; DUCA, Gh. AHMED, S.E.; MARQUEZ, F.P.G.: HAJIYEV, A. Proceedings of the XIVth International Conference ”Management of Science and Engineering Management” ICMSEM, Editura: Springer, 2020, Volume 1190, 845 p. ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-030-49828-3.

3. XU, J.; DUCA, Gh. AHMED, S.E.; MARQUEZ, F.P.G.: HAJIYEV, A. (Eds.). Proceedings of the XIVth International Conference ”Management of Science and Engineering Management” ICMSEM, Editura: Springer, 2020, Volume 1191, 819 p. ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-030- 49888-7.

II. Articole în reviste științifice

- Articole în reviste din bazele de date Web of Science, SCOPUS, etc.

4. DUCA, Gh.; BLONSCHI, V.; GLADCHI, V.; TRAVIN, S. ”Dynamics of Different Sulfur Forms in Natural waters and Their Influence on the Redox State” la editura: American Journal of Physical Chemistry. 2020, vol.9, is.3, pp. 52-61, https://doi.org/ 10.11648/j.ajpc.20200903.12.

5. DUCA, Gh.; COVALIOV, V.; COVALIOVA, O. Production, Structure and Photocatalytic Properties of Nanotubular TiO2. Environmental Engineering and Management Journal. 2020, 19(1), pp. 65-73. ISSN: 582-9596, http://www.eemj.eu/index.php/EEMJ/issue/view/205 FI 2,3.

6. DUCA, Gh.; TRAVIN, S.O. Reactions’ Mechanisms and Applications of Hydrogen Peroxide. American Journal of Physical Chemistry. 2020, 9(2). ISSN: 2327-2430 (Print); ISSN: 2327-2449 (Online). pp. 36-44. https://doi.org/10.11648/j.ajpc.20200902.13 . FI 4,2.

7. ZINICOVSCAIA, I.; STURZA R.; DULIU, O. G.; GROZDOV, D.; GUNDORINA, S.; GHENDOV-MOSANU, A.; DUCA, Gh. Determination of major and minor elements in Moldavan fruits by neutron activation analysis and assessment of their provenance. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(9), 7112, 19 p.; https://doi.org/10.3390/ijerph17197112 .

- Articole în reviste din Registrul Național.

8. STURZA, R.; DRUȚĂ, R.; COVACI, E.; DUCA, Gh.; SUBOTIN, I. Mechanisms of sunflower oil transforming into forced thermal oxidation process. Journal of Engineering Science (Volume XXVII (3) 2020, pp. 239-251. ISSN-2587-3474 / E-ISSN 2587-3482, http://doi.org/10.5281/zenodo.3949716 .

9. VICOL, C., DUCA, GH. Influența acidului tartric asupra procesului de anihilare a radicalilor liberide către acidul ascorbic. Akademos. 2020, nr. 1, vol. 56, pp. 39 - 43 (Cat.B) ISSN 1857 – 0461, http://doi.org/10.5281/zenodo.4094736 .

III. Articole în culegeri științifice:

- Articole în lucrările conferintelor științifice internaționale (Republica Moldova):

10. STURZA, R.; SCUTARU, Yu.; DUCA, Gh.; Quality Management of Wines and Redox Processes. In: Proceedings of the XIVth International Conference ”Management of Science and Engineering Management” ICMSEM, Editura: Springer, 2020, Volume 1191, pp. 583-591, ISBN 978-3-030-49889-4, https://www.springer.com/gp/book/9783030498887 .


11. DUCA, Gh.; NEDEALKOV, M.; GLADCHI, V.; TRAVIN, S. Climatic Changes and Surface Water Quality on Republic of Moldova’s Territory. In: Proceedings of the XIVth International Conference ”Management of Science and Engineering Management” ICMSEM, Editura: Springer, 2020, Volume 1002, pp. 325-334, ISBN 978-3-030-49889-4, https://www.springer.com/gp/book/9783030498887.

12. DUCA, Gh.; TRAVIN, S. What is Effective Science Management? Part I.. In: Proceedings of the XIVth International Conference ”Management of Science and Engineering Management” ICMSEM, Editura: Springer, 2020, Volume 1002, pp. 500-511, ISBN 978-3-030-49889-4, https://www.springer.com/gp/book/9783030498887.

13. DUCA, Gh.; TRAVIN, S. What is Effective Science Management? Part II. In: Proceedings of the XIVth International Conference ”Management of Science and Engineering Management” ICMSEM, Editura: Springer, 2020, Volume 1002, pp. 512-523, ISBN 978-3-030-49889-4, https://www.springer.com/gp/book/9783030498887.

14. MOCANU, L., DUCA, Gh., GONTA, M., MATVEEVICI, V., PORUBIN-SCHIMBĂTOR, V. Optimizarea procesului de oxidare catalitică a contaminanților emergenți farmaceutici (amoxicilina) în soluție apoasă. În: Conferință Științifică Internațională Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației ediția a VII-a, Volumul VII, Partea 1 Cahul: USC, 2020, pp. 325-331. ISSN 2587-3563, E-ISSN 2587-3571, ISBN 978- 9975-88-060-2.

- Articole în lucrările conferintelor științifice naționale cu participarea internațională:

15. LIS, A.; GLADCHI, V.; DUCA, Gh. Participarea substantelor humice la fotoliza acidului tioglicolic in mediul acvatic. In: Conferința științifică națională cu participarea internațională “Integrare prin cercetare și inovare”Chișinău, Ediția 2020, 10-11 noiembrie 2020, pp. 225-228. CZU: 544.526.2:547.992.2. ISBN 978-9975-152-48-8. ISBN 978-9975-152-50-1.

- Articole în culegeri de lucrări științifice, editate peste hotare

16. DUCA, Gh.; COVALIOV, V.; COVALIOVA, O. Intensive Biochemical Processes of Wastewater Treatment With High Caloricity Biogas Production. In; Handbook of Research. In: Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”. IGI Global, SUA., 2020, pp 291-306, http://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8.ch013 .

17. DUCA, Gh.; MEREUTA, A.; TĂNĂSELIA, C.; LEVEI, E.; VELISCO, N. Assessment of Surface Water Pollution With Heavy Metals. In; Handbook of Research Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”. IGI Global, SUA., 2020, pp 212-228, http://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8.ch010 .

18. POVAR, I.; SPINU, O.; LUPASCU, T.; DUCA, Gh. Thermodynamic Stability of Natural Aqueous Systems. In: Handbook of Research Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”. IGI Global, SUA., 2020, pp. 76-108, http://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8.ch004 .

19. VASEASHTA, A.; DUCA ,Gh,; CULIGHIN, E.; BOGDEVICI, O.; KHUDAVERDYAN, S. Smart and Connected Sensors Network for Water Contamination Monitoring and Situational Awareness. In: Functional Nanostructures and Sensors for CBRN Defence and Environmental Safety and Security (NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security), January 2020, pp. 283-296. http://doi.org/10.1007/978-94-024-1909-2_19.