Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Pregătirea cadrelor

 

Doctori habilitați în științe chimice: conducere și consultanță


Nr. Nume, prenume Tema Anul susținerii
1. GONȚA Maria Transformarea nitratilor ,nitritilor,formarea N-nitrozaminelor si utilizarea inhibitorilor in procese redox 2008
2. SARAGOV Vasile Aspecte fizico-chimice de interactiune a sticlelor anorganice cu gaze chimice active si cimpuri electromagnetice 2008
3. CAPCELEA Arcadii Managementul ecologic: fundamentarea teoretică și particularitățile lui în tranziția economică 2012
4. BALMUȘ Victor Administrarea si autoadministrarea sferei stiintei și inovării 2013
5. COVALIOV Olga Metode fizico-chimice combinate de tratare a apelor reziduale tehnogene 2016


 

Doctori în științe chimice


Nr. Anii de doctorat Nume, prenume Tema Anul susținerii
1. 1974-1978 GONȚA Maria Oxidarea catalitică a polifenolilor naturali 1986
2. 1985-1990 ROMANCIUC Lidia Cataliza de oxidoreducere şi fotoliza a unor oxi- şi oxoacizi 1991
3. 1992-1995 REZNIC Ala Transformarea chimică a permetrinei şi triflurarinei în mediul acvatic 1998
4. 1993-1996 SUBOTIN Iurie Studiul proceselor de transformare a N-nitrosaminelor în mediul ambiant 1998
5. 1994-1997 JUC Diana Extracţia, analiza şi tratarea solurilor poluate cu hidrocarburi petroliere 1998
6. 1996-2000 GLADCHI Viorica Transformările redox catalitice ale unor substanţe tiolice în procesele de poluare şi autoepurare a apelor naturale 2001
7. 1997-2000 READ Saleh Tratarea apelor potabile prin metoda combinată cu coagulanţi, radiaţii ultraviolete şi sorbţie 2001
8. 1998-2001 STEPANOV Irina Analiza şi transformarea compuşilor de azot în fumul de ţigări şi estimarea riscului asupra sănătăţii 2002
9. 1999-2003 ISAC Tatiana Studiul cineticii formale şi al mecanismelor de oxidare a unor coloranti industriali 2003
10. 1999-2002 BUGA Alina Elemente de protecţie a mediului ambiant în predarea chimiei 2004
11. 1999-2002 MEREUȚĂ Aliona Optimizarea tehnologiei de obţinere a unor oxiacizi din deşeurile oenologice 2004
12. 2003-2006 ȚUGUI Tatiana Analiza şi evaluarea gazelor cu efect de seră, provenite din depozitele de deşeuri menajere 2007
13. 2006-2009 HARITONOV Svetlana Evolutia proprietatilor fizico-chimice ale lipidelor fortificate cu iod 2007
14. 2004-2007 BOLDESCU Veaceslav Tehnologii de obţinere a compuşilor complecşi moleculari ai ciclodextrinelor cu unele substanţe chimioterapice 2008
15. 2001-2004 BUNDUCHI Elena Transformările red-ox catalitice ale hidrochinonei şi acidului glioxalic 2010
16. 1996-2000 BORODAEV Ruslan Studierea proceselor de autopurificare a apelor naturale în prezenţa formelor dizolvate ale fierului şi cuprului 2012
17. 2008-2012 CALMUȚCHI Lilia Formarea competenţei ecologice la studenţi în procesul predării-învăţării chimiei 2012
18. 2005-2008 MARCHITAN Natalia Separarea acidului tartaric din produsele secundare vinicole cu utilizarea anioniţilor imprengaţi 2013
19. 2010-2013 ZINCOVSCHI Inga Aplicarea metodelor fizico-chimice în studiul proceselor de detoxificare a metalelor (Hg, Cr, Ag, Au) 2013
20. 2010-2013 LAZACOVICI Dmitri Analiza surselor de contaminare a produselor vitivinicole cu ftalaţi şi elaborarea medodelor de decontaminare 2015
21. 2007-2010 COVACI Ecaterina Influenta unor factori fizico-chimici asupra stabilitatii complexe a vinurilor tinere 2016
22. 2010-2013 ANGEL Lilia Biosinteza nanoparticulelor feromagnetice de către microorganismele eucariote 2016
23. 2012-2018 UNGUREANU Iurii Rolul metalelor cu valenţă variabilă în mecanismul reacţional al sistemelor chimice cu autoorganizare 2018

24.

25.

2013-2018

2008-2012

IVANOV Violeta

MARIN Ion

Apele de suprafață în condițiile aridizării cliRepublicii Moldova

Studiul procesului de fotoliză a apei în prezenţa compuşilor complecşi ai Ru şi Cu mei

2018

2020

 


 

Doctoranzi


Nr. Anii de doctorat Nume, prenume Tema Anul susținerii
26. 2007-2011 OSIPOV Ivan Cercetarea proceselor de intensificare a distrucţiei fotocatalitice a derivaţilor 3,5-dicloranilinei în componenţa preparatelor fungicide În proces de susținere
27. 2014-2017 HRAMCO Constantin Monitoringul depunerilor atmosferice de metale grele în Republica Moldova pe baza determinării compoziției elementale a mușchilor-biomonitori/ Dubna, Rusia În proces de susținere
28. 2018-2021 BLONSCHI Vlad Transformările fotochimice a substanților tiolice/ Universitatea de Stat din Moldova În proces de lucru
29. 2018-2021 VICOL Crina Formarea ecovaleologică a personalității elevului în predarea-învațarea chimiei/ Institutul de Chimie În proces de lucru