George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
president of the Academy of Sciences of Moldova

Republic of Moldova
Home Sitemap CV

State Programme “Scientific and management researches of water quality”

Programul de Stat „Cercetări Ştiinţifice şi de Management ale Calităţii Apelor”, care a demarat la 1 ianuarie 2009, are ca scop crearea bazei legislative, ştiinţifico-metodologice, cadastrale şi tehnologice pentru valorificarea durabilă şi managementul resurselor acvatice, aprovizionarea cu apă potabilă, implementarea tehnologiilor moderne de tratare, epurare, reutilizare a apelor reziduale şi irigare.

Programul dat se încadrează în direcţia strategică a AŞM „Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă”, adoptată prin Hotărîrea Guvernului Republicii nr. 160 din 27.05.2005, cu privire la aprobarea Direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2006-2010.

Investigaţiile preconizate vor aduce o contribuţie esenţială în elucidarea unor aspecte cu caracter fundamental şi aplicativ vizînd protecţia mediului, păstrarea genofondului faunistic şi valorificarea raţională a resurselor acvatice. Astfel, realizarea programului va permite implementarea recomandărilor ştiinţifice cu scopul de a redresa situaţia ecologică în bazinele hidrografice ale Nistrului, Dunării (r.Prut), elaborarea şi implementarea noilor standarde şi normative naţionale armonizate cu standardele ISO, tehnologii moderne de aprovizionare cu apă potabilă, tratare şi epurare/reutilizare a apelor reziduale. Programul va contribui la dezvoltarea durabilă a societăţii şi sporirea nivelului de viaţă, la pregătirea cadrelor tehnico-ştiinţifice în domeniul dat şi la stabilirea relaţiilor de colaborare cu partenerii din Ucraina şi România, avînd în vedere caracterul transfrontalier al Nistrului, Dunării (r. Prut) şi straturilor acvifere.

Programul va asigura perfecţionarea tehnologiilor de aprovizionare durabilă cu apă a populaţiei şi sectoarelor economic importante, îmbunătăţirea tehnologiilor de irigare, inclusiv cu ape uzate, fapt care prezintă o valoare atît economică, socială, cît şi de protecţie a mediului ambiant. În scopul eficientizării cercetărilor, cele 13 proiecte din cadrul Programului de Stat au fost clasificate în 5 clustere:

A. Cercetări în domeniul structurii şi calităţii apei

B. Apele de suprafaţă

C. Apele subterane

D. Tehnologii de tratare a apelor

E. Tehnologii de irigare

Proiecte din cadrul programului de stat