George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
President of the Chemistry Society of the Republic of Moldova

Republic of Moldova
Home CV

FIŞA raportului de activitate în anul 2023

FIŞA

raportului de activitate în anul 2023 pentru membrii titulari,

membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM

data limita de prezentare a Fișelor de raportare în Secțiile de Științe – 12 ianuarie 2024

I. Titlul, numele şi prenumele, Secția de Științe a AȘM

Academician Gheorghe DUCA, Secția de științe a AȘM științe exacte și inginerești

II. Activitate ştiinţifică în proiecte de cercetare

1. Program de Stat (2020–2023), etapa anului 2023

Nr./o

Cifrul proiectului

Denumirea proiectului

Director/ executor

1

20.8009.5007.27

Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice si de mediu

Director

2. Alte tipuri de proiecte (de indicat: bilaterale, multilaterale, ITT, activitate individuală etc.)

Nr./o

Cifrul proiectului

Denumirea proiectului

Perioada de realizare

Director/executor

N/A

III. Activitatea în anul de referință (date statistice)

Monografii în ediţii internaţionale recunoscute (Springer etc.)

2

Monografii în alte ediţii din străinătate

Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF

3 (2,8)

Articole în alte reviste editate în străinătate

3

Monografii editate în ţară

3

Capitole în monografii internaționale

27

Capitole în monografii naționale

Articole în reviste naţionale, categoria A+

3

Articole în reviste naţionale, categoria A

Articole în reviste naţionale, categoria B+

1

Articole în reviste naţionale, categoria B

Articole în reviste naţionale, categoria C

Articole în alte reviste naționale neacreditate

Articole în culegeri internaționale

Articole în culegeri naționale

Articole în materiale ale conferințelor internaționale

Articole în materiale ale conferințelor naționale / cu participare internațională

Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:

în străinătate / în Republica Moldova

7

Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale

3

Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare internațională

5

Numărul de cereri de brevetare prezentate

Numărul de hotărâri pozitive obţinute

Numărul de brevete obţinute

Numărul de brevete implementate

Editor culegeri de lucrări, inclusiv materiale ale conferințelor (cu indicarea numelui pe copertă)

Articole / cărți / activități de popularizare a științei

3

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei

Publicații electronice (pentru revistele care nu dispun de varianta print)

Total publicații

59

IV. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte)

Au fost studiate mecanismele prin care se manifestă activitatea antioxidantă a acidului dihidroxifumaric și a trei derivați ai acestuia, în dependență de natura chimică a mediului de reacție,  influență solventului și acidității mediului asupra interacțiunilor dintre ENOXIL, acizi organici cu radicali liberi și elaborarea analizei comparative a mecanismelor proceselor studiate.

A fost extins modelul cinetic al răspunsului imun la acțiunea virală: luarea în considerare a efectelor de cooperare și a efectelor de întârziere și analizate interacțiunile a speciilor reactante in sistemele antioxidantilor naturali din vin, prin metoda RMN, pe baza testului cu  DPPH. A fost efectuat studiul procesului de formare a vitaminei B12 în procesele de fermentare a biomasei. Au fost indeplinite calcululele cineticii, eqilibrului și termodimanicii procesului de sorbtie a ionilor de gadoliniu si praseodimiu pe sorbenti biologici.

V. Activitate didactică, în 2023

Numărul cursurilor elaborate/ţinute

3

Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute:

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat/indrumator

5/2

Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza, fiind confirmată de ANACEC

1

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat

3

Numărul manualelor, materialelor didactice elaborate și editate

2

Teze susținute și confirmate de ANACEC în anul 2023 sub conducerea membrilor secției

Numele şi prenumele conducătorului

Instituţia de învățământ superior

Pretendentul,

Titlul tezei

Teza de doctorat/postdoctorat

Teza de masterat

Acad. Gheorghe DUCA

Institutul de chimie, Universitatea de Stat din Moldova

Natalia BOLOCAN,

”Cercetare procesului de interacțiune a acidului dihidroxofumaric și a unor derivații ai săi cu radicalul DPPH”

Teza de doctorat

VI. Activitate managerială

În calitate de conducătorul a proiectului Nr. 20.8009.5007.27 am coordonat implementarea planului de activitate pentru 2023, planurilor individuale operaționale a membrii echipei de cercetare, fișele de evaluare a performanței, inclusiv activitățile de cercetare la distanța. elaborarea rapoartelor semianuale și raportului final de proiect, actele de predare a rezultatelor științifice. La solicitarea conducerii USM am completat tabelul cu publicațiile pentru 2020-2023. Am organizat ședințele de lucru în cadrul proiectului RedoxPro. Am inițiat și am coordonat elaborarea cărții privind rezultatele implementării a proiectului pentru perioada de patru ani: 2020-2023.

Fiind Șeful Centrului chimie fizică și anorganică coordonez activitatea științifică laboratoarelor: Laboratorul chimia fizică și cuantică, Laboratorul chimia coordonativă, Laboratorul chimia bioanorganică și nanocompozite.

Particip activ la ședințele Consiliului administrativ și Consiliului științific al Institutului de chimie, Universitatea de Stat din Moldova.

Alte activități:

Sunt Membru Comisiei de experți în domeniul chimiei, biologiei și ecologiei, ANACEC

Am coordonat activitatea Societății de chimie a Republicii Moldova (SCRM). La insistemța mea SCRM a devenit membră Societatea Europeană a Chimiștilor.

În calitate de redactor-șef al revistei: Chemistry Journal of Moldova, am coordonat și am monitorizat continuarea menținerei revistei la nivel înalt (includerea in SCOPUS, etc.).

Am elaborat și am prezentat proiectul la apelul din cadrul Horizon Europe.

De asemenea am elaborat și am depus 2 proiecte moldo-romane și un proiect de cercetare international în cooperare cu colegii din SUA.

VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri etc.).

Am fost  nominalizat în  calitate de membru deplin al ”Societății de Onoare pentru Cercetare Științifică”, USA

Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică

Nr.

d/o

Denumirea expoziţiei, târgului

Participanţii

Tematica prezentărilor

Distincţii obţinute

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific al conferințelor

nr

Numele, prenumele

Evenimentul (conferință,

Perioada

Calitatea (membru, președinte ș.a.)

Acad. Gheorghe DUCA

”Chimia ecologică și a mediului”, Universitatea de Stat din Moldova.

21.11.2023

Președintele de onoare a Comitetului organizatoric al conferinței studențească

Membru/președinte al comisiilor, consiliilor științifice de susținere a tezelor de doctorat/masterat

nr

Numele, prenumele

Comisia de susținere a tezelor de masterat

Consiliu de susținere a tezelor de doctorat, etc.)

Perioada

Calitatea (membru, președinte ș.a.)

1

Natalia BOLOCAN

CS, specialitatea 144.01 – Chimia Fizică

25.05.2023

Conducător  științific

2

Dumitru URECHE

CS, specialitatea 144.01 – Chimia Fizică

13.06.2023

POresedintele Seminarului de prrezentare a tezei de doctor

3

Viorica MARZAC

CS, specialitatea 144.01 – Chimia Fizică

23.06.2023

28.11.2023

Președintele Seminarului de prezentare a tezei de doctor

4

Galina CURICHERU

CS, specialitatea 144.01 – Chimia Fizică

20.09.2023

Conducătorul ședinței Seminarului de profil

5

Valeriu CAZACU

CS, specialitatea 166.02 -  Ecologie

Președintele comisiei de susținere

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale

nr

Numele, prenumele

Revista

Calitatea (membru, redactor, referent)

1

Acad. Gheorghe DUCA

Chemistry Journal of Moldova

Redactor-șef

2

Acad. Gheorghe DUCA

water Chemistry and technology, Ucraina

Membru Consiliului de redacție

3

Acad. Gheorghe DUCA

Chimia Ecologică, Rusia

Membru Consiliului de redacție

4

Acad. Gheorghe DUCA

Present Environment and Sustainable development, Romania

Membru Consiliului de redacție

IX. Participări la foruri științifice în calitate de raportor:

Manifestări științifice internaționale (în străinătate)/ lecții publice prezentate peste hotare de Acad. Gheorghe Duca

Nr

Numele, prenumele, titlul ştiinţific al participantului

Titlul manifestării organizatori/instituția organizatoare/țara

Perioada desfășurării evenimentului

Titlul comunicării/raportului susținut

1

Acad. Gheorghe DUCA

Institutul de Chimia Fizică Ilie Murgulescu, București, România

1-10.06.2023

”Chimia cuantică a peroxidului de hidrogen”

2

Acad. Gheorghe DUCA

Exploratory workshop: Transboundary chemistry at the forefront of molecular sciences, Timișoara, Romania

10.04.2023

”Chemistry in the context of transboundary research”

3

Acad. Gheorghe DUCA

Universitatea din Varșovia, Polonia

02.02.2023

”Chimia supramoleculară a acidului dihidroxifumaric”

4

Acad. Gheorghe DUCA

Seventeenth International Conference on Management Science and Engineering Management, which will be held in Cape Town, South Africa (on-line)

03-06.08.2023

“Creative Management of the Research Process –   Paradigm for Knowledge Development”

http://www.icmsem.org/newsread-3-168.html

5

Acad. Gheorghe DUCA

Universitatea Babes Boyai, Cluj Napoca, Romania

7-10.09.2023

”Stimulating Scientific Excellence and Innovation Capacity in Computational Chemistry”

6

Acad. Gheorghe DUCA

Conferința IasiCHEM 5-MIT 2023 consacrată aniversării a 163 de ani de la înființarea Universității "A.I. Cuza" și a 145 de ani de la înființarea Facultății de Chimie, Iași, Romania

26-28.10.2023

”Perspectivele aplicării practice a proceselor naturale de tartare a apelor uzate municipale”

7

Acad. Gheorghe DUCA

Săptămâna de lecții publice la Facultatea de Design și Mediu a Universității Transilvania din Brașov, Romania

8-12.11.2023

”Peroxidul de hidrogen: O substanță care a cucerit lumea

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova)/

Nr

Numele, prenumele, titlul ştiinţific al participantului

Titlul manifestării organizatori/instituția organizatoare/țara

Perioada desfășurării evenimentului)

Titlul comunicării/raportului susținut

1

Acad. Gheorghe DUCA

Advanced Research Workshop-ul/seminarul COST Action Nectar WG-3” Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics, Institutul de chimie, Universitatea de Stat din Moldova

29-30.08.2023

Participant în discuții

Manifestări științifice naționale/ lecții publice și cursuri de lecții  prezentate de Acad. Gheorghe Duca

Nr

Numele, prenumele, titlul ştiinţific al  participantului

Titlul manifestării organizatori/instituția organizatoare/țara

Perioada desfășurării evenimentului

Titlul comunicării/raportului susținut

1

Acad. Gheorghe DUCA

Cursul de lecții la Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”

1 semestr, 2023

”Procese chimice în mediul ambiant”

2

Acad. Gheorghe DUCA

Cursul de lecții la Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”

1 semestr, 2023

”Metode de determinarea a calității factorilor de mediu”

3

Acad. Gheorghe DUCA

Universitatea de Stat din Moldova

2 semestr, 2023

”Chimia ecologică și a mediului ambiant”

4

Acad. Gheorghe DUCA

Implementarea standardului de calificare în domeniul de formare profesională 0500 chimie, Sesiunea de training la Universitatea de Stat din Moldova

08-09.12.2023

”Priorități actuale, tendințe și preocupări de viitor ale domeniului Chimiei”

Manifestări științifice cu participare internațională/ Lecții publice organizate de Acad. Gheoprghe DUCA

Nr

Numele, prenumele, titlul ştiinţific al participantului

Titlul manifestării organizatori/instituția organizatoare/țara

Perioada desfășurării evenimentului

Titlul comunicării/raportului susținut

1

Prof. J. LIPKOWSKY, Academia de Ștyințe din Polonia

International Conference on Supramolecular Structures in Chemistry

02.02.2023

Perspectivele dezvoltării  chimiei supramoleculare în Moldova

2

Prof. Ashok VASEASHTA, Clean Water Institute, SUA

Academia de Științe a Moldovei

08.02.2023

“Future of Water. Challenges and Solutions using Nature-Inspired Solutions. Nexus of Exponential Technologies”

3

Acad. Isaac BERSUKER, Texas University, SUA

Webinarul științific internațional (în

format mixt) cu genericul: Spontaneous Symmetry Breaking and Jahn-Teller Effects, dedicat

aniversării a 95 de ani de la nașterea Academicianului Isaac BERSUKER,

10.02.2023

Conducerea seminarului și cuvănt înainte

4

Prof. Radu SILAGHI-DUMITRESCU, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România

Institutul de chimie, Universitatea de Stat din Moldova

04.05.2023

"Old dogs, old tricks, new glasses: new chemistry with cobalamin and redox agents"

5

Prof. Fanica CIMPOEȘU, Institutul de Chimie Fizică “Ilie Murgulescu” al Academiei Române

Institutul de chimie, Universitatea de Stat din Moldova

26.05.2023

"A journey to the end of periodic table: the quantum chemistry of lanthanides"

X. Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces)

Nr

Nume, prenume

Emisiunea

Subiectul abordat

Acad. Gheorghe DUCA

Vocea Basarabiei

Perspectivele dezvoltării științei

Articole de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces, după caz)

Nr.

Nume, prenume

Ziarul, publicația online

Titlul articolului

Activități de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces, după caz)

Nr.

Nume, prenume

Data, Locul

Activitatea

1

Acad. Gheorghe DUCA

01.12.2023

Liceu din Copăceni, RM

Lecția publică: Limba română în creația lui Adrian Păunescu

2

Acad. Gheorghe DUCA

08.12.2023

Liceu din Sângerei, RM

Lecția publică: Tendințele dezvoltării Chimiei și Ecologiei.

3

Acad. Gheorghe DUCA

03.09.2023

Liceul ”Aristotel”

Lecția publică:  Peroxidul de hidrogen – o substanță care a cucerit lumea.

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii (cu indicarea link-urilor de acces, după caz)

Numele, prenumele

Realizare, data, lucrarea

Implementarea

XII. Lista lucrărilor publicate în anul de referință

Cărți publicate peste hotare:

1. DUCA, Gh.; VASEASHTA, A. Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes, Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.1, 495 p.

2. DUCA, Gh.; VASEASHTA, A. Redox Processes within Environmental and Technological Contexts, 2023, Vol.2, 410 p.

Cărți editate în Moldova:

1. DUCA, Gh. Procese redox cu transfer de electroni și protoni. Ed.: CEP USM, 2023, 493 p.

2. BOLOCAN, N.; DUCA, Gh. Derivați noi ai acidului dihidroxifumaric: cercetări cinetice și computaționale. Ed.:CEP USM, 2023, 109 p.

3. MOCANU, L.; GONȚA, M.; DUCA, Gh.; MATVEEVICI, V. Aplicarea metodelor fizico-chimice la înlăturarea poluanților textile din soluții apoase. Ed.: CEP USM, 2023, 192 p.

Capitole, publicate în monografii și cărți:

1. TRAVIN, S.; DUCA, Gh. Electron and Proton Transfer Mechanisms from Marcus to Supramolecular Constructions. In.: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes, Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.1., Chapter 1,  p.1-26.

2. DUCA, Gh.; TRAVIN, S. Molecular Oxygen Activation Mechanisms in the Environmentally Significant Chemical Technologies. In.: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes, Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.1., Chapter 2, p.27-38.

3. DUCA, Gh.; TRAVIN, S. Hydrogen Peroxide, a Substance that Conquered the World. In.: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes, Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.1., Chapter 3, p. 39-70.

4. GORINCHOY, N.; BALAN, I.; GORBACHEV, M.; ARSENE, I.; POLINGER, V.; DUCA, Gh.; BERSUKER. I. Pseudo Jahn-Teller Effect in Transition States of Redox Processes.  In.: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes, Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.1., Chapter 4, p.71-110.

5. BOLOCAN, N.; DUCA, Gh. Dihydroxyfumaric Acid. Transformations, Importance and Applications, New Derivatives: Review of Experimental and Theoretical Research. In.: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes, Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.1., Chapter 9, p.198-223.

6. VICOL, C.; DUCA, Gh. Synergistic, Additive, Antagonistic Effects and the Prooxidant Character of Antioxidants. Interactions in Natural Compounds. In.: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes, Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.1., Chapter 10, p.224-249.

7. YALTYCHENKO, O.; GORINCHOY, N.; DUCA, Ch. The Immune Response Modeling to a Viral Load: Minimal. In.: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes, Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.1., Chapter 13, p.302-314.

8. GONTA, M.; MOCANU, L.; DUCA. Gh. Redox Technologies in Wastewater Treatment for Removal of Pharmaceutical (Cephalexin) Contaminants. In.: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes, Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.1. Chapter 18, p.400-416.

9. LIS, A.; GLADCHI, V.; DUCA, Gh.; BUNDUCHI, E.; BLONSCHI, V. The Redox Self-purification Mechanism of Natural Waters with the Participation of Thioglycolic Acid and Thioure. In.: Redox Processes within Environmental and Technological Contexts. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.2, Chapter 3

10. BLONSCHI, V.; GLADCHI, V.; DUCA, Gh.; BUNDUCHI, E.; LIS, A. The Influence of Thiol Compounds on Redox State of Some Natural Waters in the Republic of Moldova. In.: Redox Processes within Environmental and Technological Contexts. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.2, Chapter 4

11. CRETESCU, I.; BORODAEV, R.; LUTIC, D.; SOREANU, G.; DUCA, Gh.; RATNAWEERA, H. Redox measurements, a cheap and fast tool for preliminary ecotoxicity assessment of the surface waters: An early warning system for water pollution monitoring. In.: Redox Processes within Environmental and Technological Contexts. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.2, Chapter 8

12. DUCA, Gh.; STURZA, R.; COVALIOVA, O.; COVACI, E.; ROMANCIUC, L.; TAȘCA, C. Modification of Waste Biomass Digestion in the Presence of Additives of Bioactive Substances. In.: Redox Processes within Environmental and Technological Contexts. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.2, Chapter 9

13. DUCA, Gh.; COVALIOVA, O.; COVALIOV, V.; ROMANCIUC, L.; VASEASHTA, A. Combined Ferrite Treatment of Multi-Component Wastewaters. In.: Redox Processes within Environmental and Technological Contexts. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.2, Chapter 13

14. STURZA, R.; SCUTARU, I.; DUCA, Gh. Redox Processes in Grape Processing. In.: Redox Processes within Environmental and Technological Contexts. Duca Gh., Vaseashta A., Ed.: U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.2, Chapter 15

15. DUCA, Gh. Rolul și importanța proceselor redox în chimie, biologie și mediul ambient. In: Procese redox cu transfer de electroni si protoni. Ed.: CEP USM, 2023, p. 15-17.

16. DUCA, Gh. Modelarea matematica a proceselor chimice. In: Procese redox cu transfer de electroni si protoni. Ed.: CEP USM, 2023, p. 19-25.

17. BOLOCAN, N.; BALAN, I.; DUCA, Gh.; Metodologia calculelor cuanto-chimice. In: Procese redox cu transfer de electroni si protoni. Ed.: CEP USM, 2023, p. 26-29.

18. DUCA, Gh.; GORBACEV, M. Teoriile de transfer de electroni si protoni si necesitatea dezvoltării lor. In: Procese redox cu transfer de electroni si protoni. Ed.: CEP USM, 2023, p. 30-61.

19. IALTYCHENKO, O.; GORINCHOY, N.; DUCA, Gh. Modelarea răspunsului imun la o sarcină virală: Model minimal. In: Procese redox cu transfer de electroni si protoni. Ed.: CEP USM, 2023, p. 123-134.

20. BOLOCAN, N.; DUCA, Gh. Cercetarea computațională a acidului dihidroxifumaric și a derivaților acestuia cu activitate antioxidantă. In: Procese redox cu transfer de electroni si protoni. Ed.: CEP USM, 2023, p. 135-158.

21. VICOL, C.; DUCA, Gh. Interacțiuni antioxidante dintre unii compuși naturali din struguri. In: Procese redox cu transfer de electroni si protoni. Ed.: CEP USM, 2023, p. 159-183.

22. DUCA, Gh.; COVALIOV, V.; COVALIOVA, O.; ROMANCIUC, L.; TASCA, C. Studiul proceselor redox în sisteme biochimice în prezența antioxidanților. In: Procese redox cu transfer de electroni si protoni. Ed.: CEP USM, 2023, p. 211-238.

23. BUNDUCHII, E.; DUCA, Gh. Mecanisme de autopurificare chimică a apelor naturale, cu utilizarea teoriei proceselor redox. In: Procese redox cu transfer de electroni si protoni. Ed.: CEP USM, 2023, p. 238-248.

24. BUNDUCHI, E.; DUCA, Gh.; GLADCHI, V. Monitorizarea, în baza indicatorilor cinetici, a proceselor de autopurificare chimică redox a apelor naturale. In: Procese redox cu transfer de electroni si protoni. Ed.: CEP USM, 2023, p. 250-258.

25. LIS, A.; DUCA, Gh.; GLADCHI, V.; BUNDUCHI, E.; BLONSCHI, V. Modelarea proceselor de autopurificare a apelor în prezența compușilor tiolici. In: Procese redox cu transfer de electroni si protoni. Ed.: CEP USM, 2023, p. 259-289.

26. STURZA, R.; COVACI, E.; SUBOTIN, I.; DRUȚĂ, R.; DUCA, Gh. Polifenolii din vinurile moldovenești și implicarea lor în procese antioxidante și anti-stres. In: Procese redox cu transfer de electroni si protoni. Ed.: CEP USM, 2023, p. 443-474.

27. ZINICOVSCAIA, I.; DUCA, Gh. Impactul elementelor chimice determinate prin analiza de activare cu neutroni asupra calitatii mediului ambiant in Republica Moldova. In: Procese redox cu transfer de electroni si protoni. Ed.: CEP USM, 2023, p. 475-489.

Articole în reviste științifice:

1. COVALIOV, V.; UNGUREANU, D.; DUCA, Gh.; COVALIOVA, O.; ROMANCIUC, L. A New Concept Regarding the Selection of Sewerage Systems and Natural Treatment of Municipal Wastewaters: Case Study of Moldova. Journal of Engineering Science (UTM), 2023, XXX(1), p.129-138. (Categoria B+, Open Science), FI=0,839

2. GONTA, M.; DUCA, Gh.; SIRBU, E.; ROBU, S.; MOCANU, L. Synthesis of Quercetin Functionalized Chitosan and Determination of Antioxidant Properties. Chemistry Journal of Moldova. 2023, 18(2), https://doi.org/10.19261/cjm.2023.910.

3. POGREBNOI, S.; EREMIA, N.; BILAN, D.; LUPASCU, L.; BOLOCAN, N.; DUCA, Gh.; ARMASU, S.; TERTEAC, A.D.; CEBANU, V., TINCU, S., ZNAGOVAN, A., NEICOVCENA, I., COSELEVA, O., SLANINA, V. Characterization of Propolis from Moldova's Central Region: Chemical Composition, Antioxidant and Antimicrobial Properties. Chemistry Journal of Moldova. 2023, 18(1), 6 p., http://doi.org/10.19261/cjm.2023.924.

4. DUCA, Gh. Celebration of Academician Isaac Bersuker’s 95th Birthday! Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. 2023, 18(1), 7-8. http://doi.org/10.19261/cjm.2023.1092 .

5. ABRAMOV, S.; TRAVIN, S.; DUCA, Gh.; PRECUP R.-E. New Opportunities Model for Monitoring, Analyzing and Forecasting the Official Statistics on Coronavirus Disease Pandemic. Romanian Journal of Information Science and Technology. 2023, 26(1), p.49–64. FI=0,98

6. DUCA, Gh.; LIS, A.; GLADCHI, V.; TRAVIN, S. Indirect Photolysis of Cysteine and Thiourea in the Aquatic Environment.  Inorganica Chimica Acta, 2023. (Impact factor 2.8). 2023, 557, pp. 121682, ISSN 0020-1693, DOI: 10.1016/j.ica.2023.121682.

7. DUCA, Gh.; TRAVIN, S.; ZINICOVSCAIA, I.; PRECUP, R.-E. Development of a New Approach for Evaluation of the Data of Biomonitoring Studies: Preprocessing and Preliminary Ranking. Romanian Journal of Information Science and Technology, 2023, 26(3-4), pp. 276-288. FI=0,98

Rezumate

1. DUCA, Gh.; COVALIOV, V.; ROMANCIUC, L.; COVALIOVA, O. Municipal Wastewater Issues in Moldova and Potential of Applying the Natural Treatment Systems. Abstract Book of IasiCHEM 5-MIT 2023, 26-28 octombrie 2023, Iași Romania, p.3.

In curs de publicare:

8. PRECUP, R.-E.; DUCA, Gh.; TRAVIN, S.; ZINICOVSCAIA, I. Processing, Neural Network-Based Modeling of Biomonitoring Studies Data and Validation on Republic of Moldova Data. Proceedings of the Romanian Academy, Series A, 2023.

9. VICOL, C.; DUCA, Gh. Synergistic, Additive and Antagonistic Interactions of Grapes’ Phenolic Compounds and Organic Acids. Acta Chemica Slovenica, 2023.

10. VICOL, C.; GORINCIOI, E.; BARBA, A.; DUCA, Gh. Putative Insight Into Antioxidant’s Interactions on the Basis of UV-Vis and NMR Spectroscopic Studies: Study Case of Resveratrol and Ascorbic Acid. Studia Chemia UBB, 2023.

Data completării fișei ___________________________

Semnătura ____________________________ Acad. Gheorghe DUCA

Evaluând fișa de raportare a activității academice pentru anul 2023 a academicianului Gheorghe DUCA din cadrul Secției de Științe Exacte și Inginerești a Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), putem trage următoarele concluzii:

Contribuții Științifice: Academicianul Gheorghe DUCA a avut o contribuție semnificativă în domeniul cercetării științifice, evidențiată prin conducerea unui proiect major de Stat (2020-2023) și prin numeroase publicații. A publicat 59 de lucrări în total, incluzând articole în reviste cu factor de impact (3), monografii internaționale (2) și naționale (3), și 27 capitole în monografii.

Activitate Didactică: Academicianul DUCA a fost implicat în activități didactice, fiind conducător științific pentru 6 teze de doctorat și masterat, o teza a fost sustinuta și a ținut 2 cursuri la nivel de masterat.

Roluri Editoriale și Manageriale: A ocupat poziții importante ca redactor-șef a CJM și membru în colegiile de 4 redacți ale mai multor reviste științifice, și a avut un rol activ în managementul proiect

elor de cercetare și în coordonarea activității științifice la diferite instituții.

Participări și Prezentări la Conferințe: A participat și a prezentat rapoarte la 15  foruri științifice internaționale și naționale, subliniind o prezență activă în comunitatea academică.

Inovații și Cercetări: Rezultatele științifice obținute în 2023 au contribuit semnificativ la înțelegerea proceselor redox în diferite contexte, de la sisteme biologice la tehnologii de mediu. Acest lucru este evidențiat prin studiile realizate asupra mecanismelor de activitate antioxidantă a diferiților compuși și extinderea modelului cinetic al răspunsului imun la acțiunea virală.

Recunoașterea Științifică: Academicianul DUCA a fost recunoscut pentru contribuțiile sale, fiind nominalizat membru deplin al unei societăți de onoare pentru cercetare științifică din SUA și participând la diverse expoziții și târguri de inventică.

Activitate în Domeniul Artei și Culturii:  Academicianul DUCA a fost  implicat și în activități legate de artă și cultură, având în vedere varietatea activităților sale.

În concluzie, raportul de activitate al academicianului Gheorghe DUCA pentru anul 2023 reflectă o contribuție impresionantă și diversificată în domeniul științific, didactic, managerial și în comunitatea academică, atât la nivel național, cât și internațional.