Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Pregătirea cadrelor

 

Înapoi spre domeniile de activitate...

Doctori habilitați în științe chimice: conducere și consultanță


Nr. Nume, prenume Tema Anul susținerii
1. GONȚA Maria Transformarea nitratilor ,nitritilor,formarea N-nitrozaminelor si utilizarea inhibitorilor in procese redox 2008
2. SARAGOV Vasile Aspecte fizico-chimice de interactiune a sticlelor anorganice cu gaze chimice active si cimpuri electromagnetice 2008
3. CAPCELEA Arcadii Managementul ecologic: fundamentarea teoretică și particularitățile lui în tranziția economică 2012
4. BALMUȘ Victor Administrarea si autoadministrarea sferei stiintei și inovării 2013

5.

6.

COVALIOV Olga

ZINICOVCSCAIA Inga

Metode fizico-chimice combinate de tratare a apelor reziduale tehnogene

Impactul unor metale determinate prin analiza de activare cu neutroni asupra mediului ambiant

2016

2022


 

Doctori în științe chimice


Nr. Anii de doctorat Nume, prenume Tema Anul susținerii
1. 1974-1978 GONȚA Maria Oxidarea catalitică a polifenolilor naturali 1986
2. 1985-1990 ROMANCIUC Lidia Cataliza de oxidoreducere şi fotoliza a unor oxi- şi oxoacizi 1991
3. 1992-1995 REZNIC Ala Transformarea chimică a permetrinei şi triflurarinei în mediul acvatic 1998
4. 1993-1996 SUBOTIN Iurie Studiul proceselor de transformare a N-nitrosaminelor în mediul ambiant 1998
5. 1994-1997 JUC Diana Extracţia, analiza şi tratarea solurilor poluate cu hidrocarburi petroliere 1998
6. 1996-2000 GLADCHI Viorica Transformările redox catalitice ale unor substanţe tiolice în procesele de poluare şi autoepurare a apelor naturale 2001
7. 1997-2000 READ Saleh Tratarea apelor potabile prin metoda combinată cu coagulanţi, radiaţii ultraviolete şi sorbţie 2001
8. 1998-2001 STEPANOV Irina Analiza şi transformarea compuşilor de azot în fumul de ţigări şi estimarea riscului asupra sănătăţii 2002
9. 1999-2003 ISAC Tatiana Studiul cineticii formale şi al mecanismelor de oxidare a unor coloranti industriali 2003
10. 1999-2002 BUGA Alina Elemente de protecţie a mediului ambiant în predarea chimiei 2004
11. 1999-2002 MEREUȚĂ Aliona Optimizarea tehnologiei de obţinere a unor oxiacizi din deşeurile oenologice 2004
12. 2003-2006 ȚUGUI Tatiana Analiza şi evaluarea gazelor cu efect de seră, provenite din depozitele de deşeuri menajere 2007
13. 2006-2009 HARITONOV Svetlana Evolutia proprietatilor fizico-chimice ale lipidelor fortificate cu iod 2007
14. 2004-2007 BOLDESCU Veaceslav Tehnologii de obţinere a compuşilor complecşi moleculari ai ciclodextrinelor cu unele substanţe chimioterapice 2008
15. 2001-2004 BUNDUCHI Elena Transformările red-ox catalitice ale hidrochinonei şi acidului glioxalic 2010
16. 1996-2000 BORODAEV Ruslan Studierea proceselor de autopurificare a apelor naturale în prezenţa formelor dizolvate ale fierului şi cuprului 2012
17. 2008-2012 CALMUȚCHI Lilia Formarea competenţei ecologice la studenţi în procesul predării-învăţării chimiei 2012
18. 2005-2008 MARCHITAN Natalia Separarea acidului tartaric din produsele secundare vinicole cu utilizarea anioniţilor imprengaţi 2013
19. 2010-2013 ZINCOVSCHI Inga Aplicarea metodelor fizico-chimice în studiul proceselor de detoxificare a metalelor (Hg, Cr, Ag, Au) 2013
20. 2010-2013 LAZACOVICI Dmitri Analiza surselor de contaminare a produselor vitivinicole cu ftalaţi şi elaborarea medodelor de decontaminare 2015
21. 2007-2010 COVACI Ecaterina Influenta unor factori fizico-chimici asupra stabilitatii complexe a vinurilor tinere 2016
22. 2010-2013 ANGEL Lilia Biosinteza nanoparticulelor feromagnetice de către microorganismele eucariote 2016
23. 2012-2018 UNGUREANU Iurii Rolul metalelor cu valenţă variabilă în mecanismul reacţional al sistemelor chimice cu autoorganizare 2018

24.

25.

26.

27.

28.

2013-2018

2008-2012

2018-2021

2018-2022

2019-2022

IVANOV Violeta

MARIN Ion

BLONSCHI Vlad

LIS Angela

MOCANU Larisa

Apele de suprafață în condițiile aridizării cliRepublicii Moldova

Studiul procesului de fotoliză a apei în prezenţa compuşilor complecşi ai Ru şi Cu

Transformările fotochimice ale unor substanțe tiolice și participarea acestora în procese de chimică a apelor naturale

Legităţi de transformare fotochimică a unor substanţe tiolice în sistemele acvatice

Aplicarea metodelor fizico-chimice combinate la înlăturarea poluanților textili din soluții apoase

2018

2020

2021

2022

2022

 


 

Doctoranzi


Nr. Anii de doctorat Nume, prenume Tema Anul susținerii
29. 2007-2011 OSIPOV Ivan Cercetarea proceselor de intensificare a distrucţiei fotocatalitice a derivaţilor 3,5-dicloranilinei în componenţa preparatelor fungicide În proces de lucru
30. 2014-2022 HRAMCO Constantin Monitoringul depunerilor atmosferice de metale grele în Republica Moldova pe baza determinării compoziției elementale a mușchilor-biomonitori/ Dubna, Rusia În proces de lucru
31. 2019-2022 VICOL Crina Formarea ecovaleologică a personalității elevului în predarea-învațarea chimiei/ Institutul de Chimie În proces de lucru
32. 2019-2022 BOLOCAN Natalia

Cercetarea proprietatilor antiradicalice ale acidului dihidroxifumaric si a unor derivati ai sai cu aplicarea metodelor cinetice si computationale

În proces de lucru
33. 2019-2022 TASCA Corina Cercetarea proceselor de degestie biochimica a biomasei in prezenta substantelor biologic active În proces de lucru

Înapoi spre domeniile de activitate...