Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Pregătirea cadrelor


Doctoranzi, doctori în ştiinţă


Anii de doctorat


Nume, prenume

Tema

Anul
sustinerii
2010-2013 ANGEL Lilia

Biosinteza nanoparticulelor feromagnetice de către microorganismele eucariote

2016
2010-2013 IVANCIC Albert

Tehnologii de obţinerea sistemelor alginat-chitosan-ciclodextrine – substanţe antituberculoase

2010-2013 ZINICOVSCHI Inga

Aplicarea metodelor fizico-chimice în studiul proceselor de detoxificare a metalelor (Hg, Cr, Ag, Au)

2013
2010-2013 LAZACOVICI Dmitri

Analiza surselor de contaminare a produselor vitivinicole cu ftalaţi şi elaborarea medodelor de decontaminare

2015

2007-2011

OSIPOV Ivan

Cercetarea proceselor de intensificare a distrucţiei fotocatalitice a derivaţilor 3,5-dicloranilinei în componenţa preparatelor fungicide

2008-2011 MARIN Ion

Studiul procesului de fotoliză a apei în prezenţa compuşilor complecşi ai Ru şi Cu

2007-2010 Covaci Ecaterina

Influenta unor factori fizico-chimici asupra stabilitatii complexe a vinurilor tinere

2016
2006-2009 Haritonov Svetlana

Evolutia proprietatilor fizico-chimice ale lipidelor fortificate cu iod

2007
2005-2008 MARCHITAN Natalia

Separarea acidului tartaric din produsele secundare vinicole cu utilizarea anioniţilor imprengaţi

2013
2004-2007 BOLDESCU Veaceslav

Tehnologii de obţinere a compuşilor complecşi moleculari ai ciclodextrinelor cu unele substanţe chimioterapice

2008
2003-2006
ŢUGUI Tatiana

Analiza şi evaluarea gazelor cu efect de seră, provenite din depozitele de deşeuri menajere

2007
2001-2004 BUNDUCHI Elena

Transformările red-ox catalitice ale hidrochinonei şi acidului glioxalic

2010
1999-2003 ISAC Tatiana

Studiul cineticii formale şi al mecanismelor de oxidare a  unor coloranti industriali

2003
1999-2002 MEREUŢĂ Aliona

Optimizarea tehnologiei de obţinere a unor oxiacizi din deşeurile oenologice

2004
1999-2002 BUGA Alina

Elemente de protecţie a mediului ambiant în predarea chimiei

2004
1998-2001 STEPANOV Irina

Analiza şi transformarea compuşilor de azot în fumul de ţigări şi estimarea riscului asupra sănătăţii

2002
1997-2000 READ Saleh

Tratarea apelor potabile prin metoda combinată cu coagulanţi, radiaţii ultraviolete şi sorbţie

2001
1996-2000 GLADCHI Viorica

Transformările redox catalitice ale unor substanţe tiolice în procesele de poluare şi autoepurare a apelor naturale

2001
1996-2000
BORODAEV Ruslan

Studierea proceselor de autopurificare a apelor naturale în prezenţa formelor dizolvate ale fierului şi cuprului

2012
1994-1997 JUC Diana

Extracţia, analiza şi tratarea solurilor poluate cu hidrocarburi petroliere

1998
1993-1996 SUBOTIN Iurie

Studiul proceselor de transformare a N-nitrosaminelor în mediul ambiant

1998
1992-1995 REZNIC Ala

Transformarea chimică a permetrinei şi triflurarinei în mediul acvatic

1998
1992-1995 NEAMŢU Mariana

Cercetări privind purificarea abiotica a apei

1996
1985-1990 ROMANCIUC Lidia

Cataliza de oxidoreducere şi fotoliza a unor oxi- şi oxoacizi

1991
1974-1978 GONŢA Maria

Oxidarea catalitică a polifenolilor naturali

1986

Doctori habilitaţi în ştiinţe chimice


1. Covaliova Olga Metode fizico-chimice combinate de tratare a apelor reziduale tehnogene 2016
2. Balmus Victor

Administrarea si autoadministrarea sferei stiintei a apelor reziduale tehnogene

2013
3. Gonta Maria Transformarea nitratilor ,nitritilor,formarea N-nitrozaminelor si utilizarea inhibitorilor in procese redox 2008
4. Saragov Vasile Aspecte fizico-chimice de interactiune a sticlelor anorganice cu gaze chimice active si cimpuri   electromagnetice 2008