Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Acad. Gheorghe Duca salută iniţiativa premierului Vlad Filat

2010-06-05


Declaraţie

Educaţia este, fără îndoială, un sistem de valori fundamentale cu impact asupra tuturor sferelor activităţii umane şi dacă s-a greşit aici, în cultivarea acestor valori, atunci s-a greşit în lanţ pe toate dimensiunile. Zadarnică alocarea ulterioară a fondurilor enorme pentru atenuarea consecinţelor lipsei de educaţie! Anume din aceste raţiuni, în procesul de modernizare a cadrului juridic într-un domeniu strategic, precum este educaţia, - graba, superficialitatea, promovarea intereselor egoiste de moment şi incapacitatea de evaluare a consecinţelor constituie cele mai păguboase manifestări ale actorilor implicaţi în acest proces, care trebuie să fie unul eminamente RESPONSABIL.

Academia de Ştiinţe a Moldovei a pledat întotdeauna în favoarea modernizării şi ajustării educaţiei la standardele europene în domeniu, or, educaţia – cercetarea – inovarea sunt cei trei piloni care stau la baza procesului modern de dezvoltare a statelor. Acest adevăr este la fel de limpede ca şi cum ai spune că omul are nevoie de aer – apă – lumină. Prin urmare, par de-a dreptul ridicole speculaţiile potrivit cărora Academia de Ştiinţe a Moldovei ar fi împotriva elaborării unui cod al educaţiei. Savanţii optează, însă, pentru un cod veritabil în domeniu, care să corespundă exigenţelor moderne în procesul de edificare a unei societăţi bazată pe cunoaştere şi să asigure viitorul european al statului R. Moldova. În aceste condiţii, ar fi o crimă contra acestui popor să tăcem şi să ne prefacem a nu vedea gravele erori comise în elaborarea actualului proiect al Codului Educaţiei, încropit la repezeală în baza Codului Educaţiei fostei guvernări, - respins de asemenea de AŞM. Proiectul propus acum dezbaterilor publice nu are nicio finalitate logică, nu răspunde necesităţilor actuale ale R. Moldova, fiind afectat de prevederi declarative, limbaj confuz şi terminologie învechită, generatoare de haos juridic, care, în lipsa unor articole imperative şi a unui mecanism real de funcţionare, nu va obliga pe nimeni la responsabilitate în faţa Legii. Constatăm cu regret, că ceea ce ni se propune în prezent nu înseamnă altceva decât paralizarea a două sisteme de bază ale statului – educaţia şi cercetarea, fără a se propune ceva raţional în schimb.

Pe fondul acestei stări de fapt, salutăm iniţiativa înţeleaptă a prim-ministrului R. Moldova, Vlad Filat, făcută publică la 3 iunie 2010 de Agenţia MOLDPRES (http://www.moldpres.md:8080/News.aspx?NewsCod=4990&NewsDate=03.06.2010), de a institui un moratoriu asupra proiectului Codului Educaţiei „pentru a lua o hotărâre judicioasă pe marginea acestei probleme”. Reacţia premierului la apelul public făcut recent de acad. Vasile Anestiade, personalitate notorie în lumea ştiinţei, precum şi la argumentele altor savanţi cu autoritate publică, denotă faptul că pe scena politică au apărut tineri instruiţi care ştiu să preţuiască valorile educaţiei şi ştiinţei, reanimând, totodată, buna tradiţie naţională de a respecta sfaturile decanilor de vârstă.

Pornind de la iniţiativa premierului Vlad Filat, Academia de Ştiinţe a Moldovei îşi exprimă întreaga disponibilitate de a contribui la elaborarea unui cod al educaţiei modern, general acceptat în societate, urmând etapele respectate şi de vecinii noştri România, Ungaria, Bulgaria, Rusia, care ar readuce procesul de elaborare a acestui document important în albia LEGALITĂŢII. Vom puncta în continuare etapele de bază nerespectate de autorii actualului proiect de Cod.

Prima etapă: efectuarea pe parcursul a patru-şase luni a unui audit internaţional al sistemului de educaţie din R. Moldova, care ne-ar arăta starea reală de lucruri, astfel încât să putem decide de ce are nevoie ţara. Un audit separat, dar în paralel, se impune şi în domeniul ştiinţă-inovare.

Cea de-a doua etapă: instituirea la nivel de Guvern a unei comisii cu participarea tuturor actorilor implicaţi în procesul educaţional, care să elaboreze, în baza auditului internaţional, Concepţia proiectului Codului Educaţiei, care trebuie să răspundă clar întrebărilor: care este ideea de bază a Codului; care este scopul şi obiectul reglementării legislative; cadrul persoanelor asupra cărora se vor extinde reglementările viitoarei legi; drepturile şi îndatoririle părţilor; care va fi locul legii viitoare în sistemul normativ în vigoare; caracteristica generală şi aprecierea stării procesului de reglementare normativă a relaţiilor sociale respective; care vor fi consecinţele sociale, economice, politice, juridice şi de altă natură, care vor decurge din implementarea viitoarei legi?

Cea de-a treia etapă: supunerea proiectului Concepţiei Codului Educaţiei unei expertize publice şi aprobarea acesteia de Parlament.

Cea de-a patra etapă: constituirea în condiţii transparente a unei Comisii guvernamentale pentru elaborarea proiectului Codului Educaţiei, în baza Concepţiei, cu respectarea principiului separaţiei puterilor în stat.

Cea de-a cincea etapă: supunerea proiectului Codului Educaţiei unei expertize publice şi promovarea ulterioară a acestuia conform procedurii stabilite de Lege.

Savanţii se pronunţă, de asemenea, contra ingerinţelor politicului în procesul de elaborare a proiectului Codului Educaţiei, acesta fiind exclusiv domeniul de activitate al experţilor din instituţiile de profil, sindicate, patronate, business, societatea civilă etc. Provocarea situaţiilor ridicole şi impactul nefast al imixtiunii politicului în problema Limbii Române, a Istoriei Naţionale, a stabilirii “majorităţii parlamentare” etc, trebuie să ne fie de învăţătură pentru totdeauna, în beneficiul întregii societăţi.

Codul Educaţiei va trebui să ofere soluţii optime provocărilor cu care se confruntă în prezent atât sistemul educaţional autohton, cât şi statul R. Moldova.

Asigurăm totodată presa, care ne asaltează cu întrebări, că în ceea ce priveşte problema managementului ştiinţei şi cel al educaţiei în sistemul universitar din R. Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei va veni cu precizările de rigoare, bazate pe o documentare profundă privind cifrele şi faptele reale.

Academician Gheorghe Duca
Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Chişinău, 4 iunie 2010

http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro&idc=3&id=1999&zidc=4 - 10 iunie 2010