Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Declarația comună a participanților „Spre un spațiu comun de cunoaștere și inovare a Uniunii Europene și statelor din cadrul Parteneriatului Estic”

CONFERINŢA

DEZVOLTAREA COOPERĂRII EUROPENE ŞI A PARTENERIATULUI ESTIC ÎN DOMENIUL CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ŞI INOVĂRII
Vilnius
30 septembrie-1 octombrie 2013

DECLARAŢIE

Spre edificarea unui spaţiu comun al cunoaşterii şi inovării între UE şi ţările Parteneriatului Estic


Ţinând cont de faptul că:

Începând cu Summit-ul de la Praga din mai 2009, Politica Europeană de Vecinătate a UE s-a dezvoltat într-o dimensiune estică specifică cu scopul ca această iniţiativă să ducă la consolidarea relaţiilor şi la promovarea cooperării politice şi economice cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina.

Declarația comună a celui de-al 2-lea Summit al Parteneriatului Estic (Varșovia, 29-30 septembrie 2011) a concluzionat că dialogul politic şi cooperarea în cadrul Parteneriatului Estic privind domeniul educație și cercetare ar trebui să fie consolidate în continuare. În acest context, s-a propus de continua eforturile comune privind dezvoltarea unui Spațiu Comun al Cunoașterii și Inovării (CKIS) aferent Pilonului Creșterii Inteligente a Strategiei UE 2020, precum și inițiativei sale emblematice – Uniunea Inovării. Obiectivul CKIS constă în înlăturarea obstacolelor de cooperare sub următoarele aspecte: dialogul politic, consolidarea capacităților naționale și regionale, cooperarea în cercetare și inovare, precum și creșterea oportunităților de mobilitate pentru studenți, profesori şi cercetători.

La 11 februarie țările Parteneriatului Estic – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina - au trimis Uniunii Europene o declarație comună în sprijinirea cooperării regionale în domeniul e-infrastructurilor pentru cercetare și educație în regiunea Europei de Est.

La 30 mai 2013, Consiliul UE a adoptat concluziile care sprijină Comunicarea Comisiei din septembrie 2012 "Consolidarea și Concentrarea Cooperării Internaționale a UE în Cercetare și Inovare: o Abordare Strategică". Consiliul a subliniat importanța dimensiunii internaționale a Spațiului European de Cercetare și deschiderea generală a Programului-Cadru al UE pentru țările terțe. Una dintre prioritățile-cheie al acestei noi strategii internaționale este de a sprijini dezvoltarea CKIS prin promovarea integrării țărilor PEV în Spațiul european de cercetare, inclusiv prin posibila lor asociere la programul Orizont 2020.

Republica Moldova, ca urmare a asocierii sale în PC7, precum și Armenia au solicitat în mod oficial Asocierea la programul Orizont 2020, în iulie 2013.

La 13 noiembrie 2013 în cadrul Platformei IV "Contacte între oameni" a Parteneriatului Estic va fi lansat un Panel dedicat Cercetării și Inovării. O noua platforma de coordonare, INCONET a Parteneriatului Estic, selectată din programul de lucru 2013 a PC7, va fi utilizată pentru a sprijinirea dialogului politic, iniţiat în cadrul Panelului, și pentru a promova oportunitățile concrete de cooperare oferite prin intermediul programului Orizont 2020.


Au convenit asupra următoarelor:

1. Rolul cercetării și inovării este crucial pentru dezvoltarea în continuare a cooperării dintre UE și țările Parteneriatului Estic, precum și pentru abordarea provocărilor societale globale. Astfel, cercetarea și inovarea ar trebui să fie considerate priorități-cheie în cadrul cooperării Parteneriatului Estic.

2. Există un set de bune practici ale UE pentru cercetare, dezvoltare și cooperare în domeniul inovării, care pot fi aplicate în cooperarea cu țările Parteneriatului Estic. Astfel, cele mai bune practici care trebuie să fie luate în considerare, în acest sens, includ:

• focalizarea asupra întregului proces: de la cercetare la inovare, mobilizarea universităților, centrelor de cercetare și industrie, precum și extinderea organizațiilor care oferă servicii de sprijin, cum ar fi instituțiile financiare și investitorii,
• necesitatea de a reforma, moderniza și consolida capacitățile și sistemele sectorului C&I,
• legături cu obiectivele naționale ale politicii economice care stabileşte cheltuielile necesare sectorului cercetării și dezvoltării,
• promovarea unei abordări regionale, pe lîngă cea bilaterală,
• acțiuni specifice care vizează crearea oportunităților pentru comunicare și schimb de experienţă.

 


3. Este necesar de a dezvolta o foaie de parcurs multi-anuală la nivel regional pentru cooperarea cu țările Parteneriatului Estic în cadrul programului Orizont 2020. Această foaie de parcurs ar trebui să se bazeze pe principiile co-proprietăţii și intereselor comune, în vederea definirii domeniilor prioritare de cooperare, pentru a aborda provocările societale comune, precum și problemele structurale cu care se confruntă țările partenere din Europa de Est. Obiectivul va consta în promovarea procesului de coordonare între UE, Statele Membre ale UE și țările est-europene, a politicilor și programelor, cu scopul de a spori capacitățile științifice în țările-partenere din vecinătatea estică, creșterea impactului și coerenței inițiativelor în regiune, precum și exploatarea rezultatelor cercetării, inclusiv aplicarea lor în domeniul comercial.

4. Sprijinul ar trebui să se acorde în special pentru o cooperare regională în domeniul e-infrastructurilor, inclusiv rețelelor de cercetare și educație.

5. Panelul dedicat Cercetării și Inovării din cadrul Platformei IV "Contacte între oameni" a Parteneriatului Estic ar trebui să servească drept o platformă de referință pentru dialogul politic bi-regional și definirea foii de parcurs comune de cooperare și dezvoltare a viitoarelor activități concrete, bazate pe realizările anterioare și experiența existentă.

6. Comisia Europeană este invitată să monitorizeze progresele înregistrate de cooperarea regională în acest domeniu, și să raporteze în mod regulat. De asemenea, viitoarea Președinție letonă a Consiliului UE din 2015 este invitată să considere această ocazie drept o oportunitate de a realiza o evaluare a progreselor înregistrate, și a discuta despre posibilele ajustări în cadrul cooperării Parteneriatului Estic în domeniul cercetare și inovare.